NDV(Nippon Daiya Valve)

Type

Diaphragm V/V 

Ball V/V

Butterfly V/V

Model <Diaphragm>
400형
PO1400형
BO3400형
MS4400형
500형
PO1500형
HN1500형
MS4500형

<Ball>
F100형
FPN1100형
FPO1100형
FMS4100형
E100J형
FEX100형
V100형
VPN1100형
VPN3100형
VMSJ4100형
E300형
EPN1300형
EPN1300형
EMS4300형
Y300형
YWN1300형
EG100S형
FPN3100형
EKTON1100형
T100형

<Butterfly>
CL200형
CG200형
KMPN1200형
CSR4200형
CG559형
CPN1559형