DC-AC Inverter (TOYO DENGENKIKI)

NS Series

Input Voltage Capacity Types
(V) (VA) Output 1φAC100V Output1φAC200V
12 50 NS-50-1Z1 NS-50-1Z2
100 NS-100-1Z1 NS-100-1Z2
200 NS-200-1Z1 NS-200-1Z2
300 NS-300-1Z1 NS-300-1Z2
500 NS-500-1Z1 NS-500-1Z2
   24 50 NS-50-2Z1 NS-50-2Z2
100 NS-100-2Z1 NS-100-2Z2
200 NS-200-2Z1 NS-200-2Z2
300 NS-300-2Z1 NS-300-2Z2
500 NS-500-2Z1 NS-500-2Z2
750 NS-750-2Z1 NS-750-2Z2
1K NS-1K-2Z1 NS-1K-2Z2
1.5K NS-1.5K-2Z1 NS-1.5K-2Z2
2K NS-2K-2Z1 NS-2K-2Z2
  48 50 NS-50-4Z1 NS-50-4Z2
100 NS-100-4Z1 NS-100-4Z2
200 NS-200-4Z1 NS-200-4Z2
300 NS-300-4Z1 NS-300-4Z2
500 NS-500-4Z1 NS-500-4Z2
750 NS-750-4Z1 NS-750-4Z2
1K NS-1K-4Z1 NS-1K-4Z2
1.5K NS-1.5K-4Z1 NS-1.5K-4Z2
2K NS-2K-4Z1 NS-2K-4Z2
3K NS-3K-4Z1 NS-3K-4Z2
   100 50 NS-50-8Z1 NS-50-8Z2
100 NS-100-8Z1 NS-100-8Z2
200 NS-200-8Z1 NS-200-8Z2
300 NS-300-8Z1 NS-300-8Z2
500 NS-500-8Z1 NS-500-8Z2
750 NS-750-8Z1 NS-750-8Z2
1K NS-1K-8Z1 NS-1K-8Z2
1.5K NS-1.5K-8Z1 NS-1.5K-8Z2
2K NS-2K-8Z1 NS-2K-8Z2
3K NS-3K-8Z1 NS-3K-8Z2
5K NS-5K-8Z1 NS-5K-8Z2
  200 500 NS-500-18Z1 NS-500-18Z2
750 NS-750-18Z1 NS-750-18Z2
1K NS-1K-18Z1 NS-1K-18Z2
1.5K NS-1.5K-18Z1 NS-1.5K-18Z2
2K NS-2K-18Z1 NS-2K-18Z2
3K NS-3K-18Z1 NS-3K-18Z2
5K NS-5K-18Z1 NS-5K-18Z2

NS3 Series

Input Voltage Capacity Types
(V) (VA) Output 1φAC100V
24 1K NS3-1K-2Z
2K NS3-2K-2Z
3K NS3-3K-2Z
100 1K NS3-1K-8Z
2K NS3-2K-8Z
3K NS3-3K-8Z
5K NS3-5K-8Z
200 3K NS3-3K-18Z
5K NS3-5K-18Z

NSM Series

Input Voltage Capacity Types
(V) (VA) Output1φAC100V Output1φAC200V
12 100 NSM-100-1Z1 NSM-100-1Z2
200 NSM-200-1Z1 NSM-200-1Z2
24 100 NSM-100-2Z1 NSM-100-2Z2
200 NSM-200-2Z1 NSM-200-2Z2
300 NSM-300-2Z1 NSM-300-2Z2
48 100 NSM-100-4Z1 NSM-100-4Z2
200 NSM-200-4Z1 NSM-200-4Z2
300 NSM-300-4Z1 NSM-300-4Z2
100 100 NSM-100-8Z1 NSM-100-8Z2
200 NSM-200-8Z1 NSM-200-8Z2
300 NSM-300-8Z1 NSM-300-8Z2
200 200 NSM-200-18Z1 NSM-200-18Z2
300 NSM-300-18Z1 NSM-300-18Z2

NNSP Series

Types Input Voltage Input Current Output Voltage Output Current
Rated Voltage Input Range Rated Current Maximum Current
NNSP-100-2Z1 24V 18~ 36V 5.5A 10A 100V 1.0A
NNSP-100-4Z1 48V 36~ 72V 2.8A 5A 100V 1.0A
NNSP-100-8Z1 100V 75~150V 1.4A 2A 100V 1.0A

NHS-60

Types Input Voltage Input Current Output Voltage Output Current
Rated Voltage Input Range Rated Current Maximum Current
NHS-60-1Z1 12V 9~ 18V 6.7A 9.8A 100V 0.6A
NHS-60-2Z1 24V 18~ 36V 3.1A 4.1A 100V 0.6A
NHS-60-4Z1 48V 36~ 72V 1.5A 2.2A 100V 0.6A
NHS-60-8Z1 100V 80~150V 0.73A 0.9A 100V 0.6A

NHS-30

Types Input Voltage Input Current Output Voltage Output Current
Rated Voltage Input Range Rated Current Maximum Current
NHS-30-1Z1 12V 9.6~ 18V 3.5A 4.5A 100V 0.3A
NHS-30-2Z1 24V 19.2~ 36V 1.7A 2.2A 100V 0.3A
NHS-30-4Z1 48V 38.4~ 72V 0.89A 1.1A 100V 0.3A
NHS-30-8Z1 100V 80~150V 0.42A 0.5A 100V 0.3A