VENN

Pressure reducing valve

RP6-B
RP6-G
RP6BD-B
RP6BD-G
RP8-D
RP7-FL/FH
RP7-JL/JH
RD40-JL
RD40-JM
RD40-JH
RD41-DL/DM/DH
RD41F-DL/DM/DH
RD3H-GH
RD30-GL
RD30-GH
RP9-L
RP9-M
RP10-C
RP11-D
RP6A-B
RP6A-G
RD3HA-BH
RD31N-FL/FH
RD31FN-FL/FH
RD32N-FL/FH
RD32FN-FL/FH

Pressure reducing valve

RD33FN-FL/FH
RD34FN-FL/FH
RDB33FN-FL
RDB33FN-FH
RD35-DL/DH
RD35N-DL/DH
RD35F-DL/DH
RD35FN-DL/DH
RD37-DL/DH
RD37F-DL/DH
RD20-DL/DM/DH
RD20N-DL/DM/DH
RD20F-DL/DM/DH
RD20FN-DL/DM/DH
RD14W-BL/BM
RD14H-BL/BM
RD14CN-BL/BH
WVR02-BL/BH
WVR02-LL/LH
WVR02T-BL/BH
WVR02T-LL/LH
RD44N-FLPL1
RD44N-FMPL2
RD44N-FHPL3
RD45SN-F
RD45SUN-F

Pressure reducing valve

RJ44N-FLPL1
RJ44N-FMPL2
RJ44N-FHPL3
RC44N-FLPL1
RC44N-FMPL2
RC44N-FHPL3
RF44N-FL○PL1
RF44N-FM○PL2
RF44N-FH○PL3
RFC44N-FL○PL1
RFC44N-FM○PL2
RFC44N-FH○PL3
RD47N-F
RC47N-F
RD43N-FLL1
RD43N-FML2
RD43N-FHL3
RD46N-FLP1
RD46N-FMP2
RD46N-FHP3
RD25SN-F
RD25SRN-F
RD50SN-F
RD50SHN-F
SL35N-F
SL35HN-F

Safety valve, Relief valve

SL37-D, SL37V-D, SL37VN-D
SL38-D, SL38V-D, SL38VN-D
SL39-D, SL39V-D
SL40-D, SL40V-D
SL39F-D, SL39FV-D
SL40F-D, SL40FV-D
SL43-G, SL43V-G
SL44-G, SL44V-G
SL23H-G, SL24HB(W)-G

Safety valve, Relief valve

SF13-G, SF14-G
SF13L-G, SF14L-G
SL38E-D, SL38EN-D
SL38EA-D
SL40E-D, SL40EN-D
SL40EA-D
SL40EFA-D
SL44E-G

Circuit valve

MD14W-BL, MD14W-BM
WVM02-BL/BM, WVM02-LL/LM
WVM02T-B, WVM02T-L

Temperature control valve

TD8W-J, TD8G-J
TD2W-B, TD2G-B

Air vent valve, Vent valve, etc.

AF6N-F
AF17N-FU, AF17N-FT, AF17N-FS
AF4S-G, AF4M-G
AT7-F
AV1-P
AV1C-P, AV2C-P
AV4C-P

Constant water level valve, Check valve

LP8N-F, LP8N-B
LP8HN-F, LP8HN-B
LP8RN-F, LP8RN-B
LP9N-F
LP8AN-F
CS1USN-F, CS2USN-F, CS3SSN-F
CS4N-F
CS7N-F
CS11-D
NO.009NQT

Steam trap, Radiator trap, Air trap

AT6-N, AT6-D
AT6F-N, AT6F-D
AT6FB-N, AT6FB-D
ATB5-G, ATB5F-G
AK1H-GL, AK1H-GH
AK2H-GL, AK2H-GH
AK5-ML, AK5-MM, AK5-MH, AK5-MS, AK5-MV
AK5F-ML, AK5F-MM, AK5F-MH, AK5F-MS, AK5F-MV
AK16-DL, AK16-DM, AK16-DH, AK16-DS
AD17-D, AD17F-N
AF15FR-GL, AF15FR-GH

Steam trap, Radiator trap, Air trap

AF16F-G
AF12-G
AF20F-M
AF11H-B
AF11HF-B
AFP1-M, AFP2-M
AT1A-F, AT1S-F
AT4A-J, AT4S-J
BA5-M
AK21-G
HB1A-F, HB1S-F

Solenoid valve

WS22-F, WS22C-F
WF22-F, WF22C-F
WS25-D, WF25-D
PS22-W, PS22C-W
PF22-W, PF22C-W
PS25-V, PF25-V
WS32-F, WF32-F
WS38-F, WS39-F

Solenoid valve

DS13-D○□
DS13H-V○
DS14-V○
BM12S-J, BM13S-J, BM14S-D
BM12SR-J, BM13SR-J, BM14SR-D
BM12CR-J, BM13CR-J, BM14CR-D
BM9S-F, BM9SR-J
MLFD-BD, MLFD-BS