Type

Ball V/V

Gate V/V

Globe V/V

Butterfly V/V

Check V/V

Strainer

etc.

Model <주물>
10FCT
10FCTB

 

<흑연주물>
10STB4LAF
10STB4TAF
10STBF
STZ

<스텐레스>
10UT
10UTB
10UTB4LA
10UTB4TA
10UTBLN
10UTBM
10UTDZ
20UTDZ
UTFZ
UTK
UTKM
UTKMW
UTKW

<공기작동>
C-TE
C-UTE
C-UTFE