Iron core (IWATA)

MITORI EI-TYPE No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
No. 8
No. 12
No. 17
No. 20
No. 21
No. 37
No. 46
No. 54
No. 56
No. 60
No. 103
D-35
D-39
D-44
D-45
D-48
SV3
50FT
200FT
W-20
W-30
W-40
W-50
S-5
S-6
S-7
SA TYPE SA-0D
SA-0D
SA-0E
SA-0F
SA-4F
SA-4G
SA-4H
SA-4I
SA-4J
SA-4K
SA-4L
SA-4M
SA-4N
SB TYPE SB-0D
SB-0D
SB-0E
SB-0F
SB-4F
SB-4G
SB-4H
SB-4I
SB-4J
SB-4K
SB-4L
SB-4M
SB-4N
SE TYPE SE-48
SE-54
SE-60
SE-66
SE-78
SE-87
SE-96
SE-108
SE-120
SE-135
SE-150
SE-170
EI-TYPE SCRAPLESS EI-48
EI-57
EI-60
EI-66
EI-72
EI-76
EI-78
EI-83
EI-86
EI-88A
EI-92
EI-96
EI-102
EI-105
EI-111A
EI-112
EI-114
EI-120
EI-126
EI-129
EI-130
EI-133
EI-144
EI-150
EI-152
EI-162
EI-171
EI-186
WIDE WINDOW EI-25
EI-35
EI-41
EI-85
EI-88
EI-90
EI-100
EI-106
EI-106A
EI-111
EI-114A
EI-125
EI-128
EI-134
EI-142
EI-159
EI-178B
EI-188
EI-200
EI-240
3-PHASE EI-70-3
EI-88-3
EI-90-3
EI-122-3
EI-148-3
EI-152-3
EI-180-3
EI-310-3
EI-250A
EI-250B
3F-34
EE-220
LONG EL-69
EL-85
EL-91
EL-104
EL-107
EL-128
EL-130
EL-133
EL-135
EL-150
EL-163
EL-168
EL-180
EL-181
EL-185
EL-239
EL-240
EL-280
EL-320
EL-360
ET-TYPE ET-88
ET-96
ET-99
ET-120
ET-78-52
ET-90-60
ET-96-64
TL-TYPE TL-4824
TL-301
TL-5628
TL-5628
TL-6030
TL-2613
CI-TYPE CI-164
CI-192
CI-270
CI-410-80